regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

 F 

 

 

Ordbog & Dharma leksikon

 

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fakta  og  faktum:

 se under:  asunya;  og under:  vidjñapti.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fanden:

 se under:  djævel.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fartøj:

 se under:  Tre Fartøjer;  og under:  Ni Yanas.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fejl:

 se under:  Fire fejl.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Feltet for goder og fortjeneste  (merit):

 skt.: punyakshetra  [puṇyakṣetra]; tib.: tsog zing,  [ཚོགས་ཞིང་།, tshogs zhing]; feltet for fortjeneste.
Oprindeligt var  feltet for fortjeneste den  hellige  Sangha, altså munkene og nonnerne. Da visualiserings praksis indenfor både  Sutra  og  Tantra begyndte at blive udbredt, blev i stedet det visualiserede felt roden til samling af fortjeneste, men den oprindelige betydning eksisterer skam fortsat. Der er blot sket en vis forskydning, fordi kvaliteten ved Sangha'en er blevet ringere i tidens løb. Oprindeligt var disse mennesker virkeligt  hellige, så alle ville opfatte det, og der var kun få løftebrydere, hykleriske efterabere og dårligt motiverede. Men der kom efterhånden flere og flere, som gjorde Sangha'ens ry tvivlsomt. Derfor flyttede  feltet for fortjeneste til  Arya Sangha, den ædle Sangha, det vil sige  Bodhisatva'erne. I den tidlige Sangha var det  Arhats, som alene holdt denne position, men sidenhen har de så delt æren med  Mahayana  helgenerne. I  Tantra er tilsvarende  Mahasiddha'erne og diverse  Lama'er blevet til feltet for fortjeneste. Ved  sadhana indenfor både Sutra og Tantra  forestiller man sig et felt af  Buddha’er  og  Bodhisatva’er samt nogle gange også forskellige historiske  Lama’er. Buddha’erne kan også være  Yidam former eller fremragende  Mahasatva’er som Tilflugtstræ, et tangkha maleri med få repræsentanter for  de 3 Ædelsten og de 3 Rødder. Nederst nogle ganske få mennesker og dyr, som repræsenterer de sansende væsner.for eksempel  Avalokiteshvara.
Tilflugtstræ, et thangkha maleri med få repræsentanter for  de 3 Ædelsten og de 3 Rødder. Det er det ene felt for goder og fortjeneste. Nederst nogle ganske få mennesker og dyr, som repræsenterer de sansende væsner. Det er det andet felt for goder og fortjeneste.
Dette felt forestilles i himmel rummet lige foran en selv, og er det ene eksempel på et felt for goder og fortjeneste. Ved at forholde sig under meditationen til disse forestillede Buddha’er og så videre som eksempel og symbol på dels ens egen iboende  Buddhanatur, dels en repræsentation af fortidens, nutidens og fremtidens Buddha’er og så videre  - vil man modtage transmissionens  velsignelse, lære at give slip på  tilknytning og vænne sig til at besidde Buddhanatur  - hvorved man samler på goder og fortjeneste, skt.:  punya.
 Den anden slags felt for goder og fortjeneste er lige omkring os, når vi mediterer på omtalte måde for oven. Her befinder alle de  sansende væsner sig nemlig, vil vi forestille os, og de udfører den samme meditation som os. Tæt på og omkring os er alle vores kære og venner, foran vores fjender og så i øvrigt alle andre rundt omkring i alle retninger. Ligesom os selv er alle disse  sansende væsner travlt optaget af, at udføre meditationen helt perfekt og med fremragende  Bodhicitta, uanset hvordan vi ellers plejer at opfatte dem. Ved på denne måde at få alle med på forskelsløs Bodhicitta, giver du dem fred og anerkendelse som sansende væsner på samme niveau som dig selv i en erkendelse af, at også de søger at opnå ubetinget  lykke og samtidigt at undgå  lidelse(Også dine fjender og dem, som du ikke kan lide, har potentiale til Bodhicitta, selvom de ikke lige nu er i gang med at udvikle det. Måske forekommer det, at de aldrig vil komme til at end sige prøve på det, men det er ikke pointen her. Du behandler dem som om de også er dine venner og som om, at også de søger  Nirvana. Sådan skaber du en helt anden fortælling, end den som du plejer at udvikle om dine medmennesker og alverdens dyr og væsner af enhver slags.)  Så herved tager du alle andre med ombord på dit eget fartøj til  befrielse og  oplysning. Herved samler du en helts samling af goder og fortjeneste, skt.: punya.
 Disse to  felter for goder og fortjeneste forestiller man sig både under  ngøndro sadhana og Yidam sadhana. Også ved diverse  Pudja’er under Sutra klassen har vi de to felter.
 Også ved  lodjung praksis har vi de to felter, når vi forestiller os en Buddha eller Lama ovenpå vores hoveder, mens alle andre har en Avalokitesvara, som følger dem svævende over deres hoveder. Også her samles der stor godhed og fortjeneste, skt.: punya.
Læs også artiklen om  buddhistisk meditaion. Samt også  Shamar Rinpotje’s artikel:   4 grundlag for ‘mindfulness’   (vågent nærvær, skt.: smriti).

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fem generelle samskaras  (skt.):

 De fem generelle  samskaras  i følge  Asanga  i hans bog  Abhidharma-samuccaya  er:
1)  Sparsa  [sparśa] – kontakt, sansning (1. skandha).
2)  Vedana  [vedanā] – primær følelse ved hver enkelt
       sansning (2. skandha).
3)  Samdjña  [saṃjñā] – opfattelse, bestående af
       mentalt indtryk (dyñeya) og kendelse
       (vidjñapti) eller  fortolkning  (3. skandha).
4)  Cetana  [cetanā] – vilje og hensigt.
5)  Manaskara  [Manaskāra] – mental reaktion på det
       oplevede indtryk med sin kendelse; ordret 'det som optager sindet'.  (Både punkt 4 og punkt 5 hentyder til den fjerde skandha.)  Ofte bliver manaskara oversat som opmærksomhed, skønt der ikke hentydes til selve opmærksomheden, men det man er opmærksom på. Så det er mere korrekt at kalde manaskara for det beskæftigede  sind, hvor vægten ligger på, hvad der optager sindet. 'hvad tænker du på?'
  I en  meditations  sammenhæng betyder manaskara  koncentrations  genstanden eller opmærksomheds feltet (felter for godhed og dyder  paragraffen for oven).
Asanga, stifteren af Cittamatra; moderne maleri af ukendt kunstner.Billedet viser Asanga, stifteren af Cittamatra; moderne maleri af ukendt kunstner.
Denne remse er en anden måde at omtale de 5 skandha'er på, hvor den fjerde skandha, samskara skandha, omtales som cetana og manaskara. (Bevidstheds skandha'en nævnes ikke her, fordi bevidsthed, skt.:  vidjñana, er betingelsen for  oplevelse  og baggrunden for forstyrrelserne af koncentrationen. Bevidsthed i sig selv udgør ikke et  meditations problem.)
  Når Asanga sætter listen op på denne måde, hentyder han til manaskara som tankevirksomhed, fordi det kan forekomme et problem ved meditation. Tanker som sådan er dog ikke problemet, når du mediterer, for tankerne vil holde op helt af sig selv, når den meditative fordybelse, skt.:  samadhi, indtræffer. Denne særlige måde at omtale de øvrige skandha’er på skyldes, at det er således at de 5 skandha’er måtte forstyrre et punkts koncentrationen (ekagrata) ved at gøre opmærksom på deres virksomhed, mens man prøver at samle sindet.
  De 5 gennerelle samskaras indgår i en remse med 51 samskaras fra Asanga's bog. Remsen er lidt anderledes end den almindelige  Abhidharma  remse, som du kan finde her:  de 51 samskaras.
  Læs videre om:  skandha.
Læs også artiklen:  om træning i buddhistisk meditation.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fem kræfter:

 1.)  kraften fra den rette beslutning. Med en
      forståelse for nødvendigheden af at måtte give slip, skt.:  naishkramya,  på  tilknytning  og  identifikation  med andre og andet end sig selv. Det er basis for udvikling af  Bodhicitta  - og forståelse for, hvad Bodhicitta er og indebærer. Med sådan frihed fra fastlåste forhold vil det lyse sind kun øges og blive virkeliggjort. Det vil føre til  erkendelse  af
      klarhedens  vished, skt.:  pradjña.
2.)  kraften fra at gøre sig bekendt med emnet. Ved
      både at vænne sig til  anskuelse  og træning vil anvendelse af begge to gøre sig spontant gældende
      - også i dagligdagen.
3.)  kraften fra gode medmenneskelige dyder, skt.:
      punya. Fordi dyderne består i ikke at  skade  noget  sansende væsen  - samt om muligt i stedet at  gavne  dem - vil erkendelse og virkeliggørelse af Bodhicitta
      naturligt gro og vise sig.
4.)  kraften fra uselviskhed. Den største  forhindring
      for Bodhicitta er at være selvoptaget. Derfor vil opgivelse, skt.: naishkramya, af tilknytning og identifikation med hvad der  opleves  som en selv
      - føre til Bodhicitta.
5.)  kraften fra ønskebønner, tib.:  mønlam. Ved at
      formulere tydelige, kraftige og ægte ønsker til gavn for alle modvirkes de ubevidste tendenser ved både de primære følelser, skt.:  vedanas, samt de stærke reaktive lidenskabelige følelser, skt.:  kleshas, i at dominere og forpeste bevidsthederne, skt.:  vidjñanas. Tilsvarende holdes  karma  tendenser i ave samt  begrebs mæssige  forvrængninger  af  sindet.
 Læs også om de  Fire kræfter;
og om de  Seks kræfter;
samt om de  Ti kræfter.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fem skandha’er:

 se under:  skandha. Læs også artiklen:  De 5 skandha’er.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fem veje:

 (Dharma’ens  5 veje  - skt.: pañca  marga; tib.:  lam-ñga)
 1)
opbygnings- eller samlings vejen
        (skt.: sambhara-marga;  der samles to slags samling:
        for det første gode menneskelige kvaliteter 
        eller  dyder  [skt.:  punya] opdyrkes, udvikles og gøres
        til en  vane, skt.: samskara,
        og for det andet samles der på  erfaringer om de to
         slags afklaret vished,  pradjña  og  djñana).
 2) forberedelses- eller anvendelses vejen,
       tib.:  ngøndro
       (skt.:  prayoga-marga;  tilegnelse af læreprocessen og
       tilvænning til Dharma’en, både hvad  angår
       anskuelse og udførelse).
 3) indsigts vejen (skt.:  darshan-marga;  indsigt som
        følge af 
samadhi  og eftersynet i  vipashyana  - denne
        udviklings proces svarer til opnåelse af den første 

       bhumi)
 4) meditations vejen (skt.:  bhavana-marga;  vejen til
        fuldstændig færdighed eller mesterskab, sanskrit:

       dhyana  - denne udviklings  proces svarer til
        opnåelse af 2. til og med 7. bhumi
).
 5) vejen, hvor der ikke er mere at lære. Det vil sige
       den fulde modning af   pradjña  og   upaya
       svarende til de sidste 3  Bodhisatva trin  (ud af 10
         niveauer, skt.: bhumis
)
.
I Dharma litteraturen henvises der også til Dharma’ens  fire  veje. De er de samme som de fem veje - blot uden den femte.
  Læs også om:  Oplysningens 37 faktorer.
Læs også artiklen:  De 6 fuldstændige færdigheder.   

 
Regnbuefarvet linje

 

  35 Buddha’er  (skt.):

 disse 35  Buddha’er er fra forskellige verdener og epoker, nogle af dem er stadig til stede. De beskrives i:  Arya Triskandham Nama Mahayana Sutra,  hvilket betyder  Mahayana  Sutra’en  om De 3 Hobe. De 3 hobe er:
35 Buddhaer - tangkha maleri i guld og rødt..  1)  hyldest til de
       35
       Buddha’er
,
 2)  fortrydelse
       over sine egne forvoldte  skader  på andre, som man nu erkender, at man helst havde været foruden, og derfor ikke vil gentage i fremtiden,
 3)  tilegnelse af
       egne dyder, skt.:  punya,
til andres  gavn.
   Billedet viser de 35
    Buddhaer
Det er netop punya, de gode medmenneskelige kvaliteter og velvillige vaner eller dyder, som man ophober  på 3 forskellige måder ved de 35 Buddha’er.
  Sutra’en  bruges som  ngøndro  sadhana  i  Bodhi PathShamar Rinpotjes internationale netværk af lægmands centre i verden. Ngøndro, skt.:  prayoga, er den forberedende praksis til  Mahamudra  meditation.
  I Bodhi Path netværket bruger man en oversættelse på engelsk af Tina Draszczyk og Karin Waibl, hvor den tibetanske tekst er blevet redigeret af Shamar Rinpotje med diverse tilføjelser med henblik på  Vadjrasatva meditation  og  Mandala ofring. Selve Sutra teksten bruges i øvrigt også både til  glidefalds praksis og  Guruyoga. Bogen findes via Bodhi Path centrene eller fra Bird of Paradise Press i USA.
  De fleste kender til ngøndro praksis efter  Gampopa's  tradition og formulering, hvor alle ngøndro'ens 4 discipliner udføres i forhold til  Tilflugtstræet, hvor man forestiller sig, at alle  Karma Kadjy's  vigtigste historiske  Lama'er  befinder sig i en storslået  visualisering. Shamar Rinpotje mente, at det var bedre at forholde sig til  Buddha'er  frem for kendte mennesker, som måske - måske ikke - har opnået  erkendelse  og  indsigt. Det var den ene grund til at formulere ngøndro praksis i forhold til de 35 Buddha'er. Den anden grund var angiveligt, at det var den metode, som  Marpa  i sin tid brugte i hans læretid hos  Naropa. Det er så et spørgsmål, hvorledes Marpa udførte Vadjrasatva og Mandala ofringer. Det var måske som særskilt praksis; eller måske var disse to discipliner ikke en del af ngøndro'en dengang.
  Ellers bruges denne Sutra generelt i  Buddha’s Dharma  som sadhana for at rense sig for brud på – og for at genetablere –  Bodhisatva løfter – i deres oprindelige hensigt og renhed.
 Bokar Rinpotje forklarer, at der engang var en flok på 35 Mahayana  munke, som plejede at leve sammen. En dag, da de var ud at tigge, kom de ved et uheld til at forårsage et barns død. I deres iver for at gøre noget godt ved noget skidt, henvendte de sig til   Buddha Sakyamuni. Hvad kunne være remediet for den slags ulykker? Buddha Sakyamuni erklærede derpå Mahayana Sutra’en om De 3 Hobe. Det siges, at da Buddha talte, strømmede der intense mangefarvede lys ud af hans krop, som samlede sig i himmel rummet omkring Buddha og blev til de øvrige 34 Buddha’er. De 35 munke bøjede sig da for denne forsamling, tillagde sig  Bodhicitta  holdningen og søgte  tilflugt  hos de 35 Buddha’er. De fortrød deres skadelige handlinger og holdninger og opnåede herved de første Bodhisatva trin, skt.:  bhumi’er.
  Bokar Rinpotje har skrevet ‘Le Voeu de Bodhisattva’  en bog om Bodhisatva løfter, hvor Sutra’en er tilføjet på tibetansk med billeder af de 35 Buddha’er og en fransk oversættelse af teksten. Der er desuden et essay om  lodjung.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Filosofi:

 se under:  pramana, hvad angår formel buddhistisk akademisk eller erkendelses teoretisk filosofi. Se under:  anskuelse  for den dagligdags filosofi til at håndtere de faktiske  oplevelser, man har, så de kan virke frigørende i stedet for dominerende eller besættende og fordrejende.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fire adelsmærker på rigtig anskuelse:

 skt.: caturmudra, tib.:  tjagdja zi  [ཕྱག་རྒྱ་བཞི་   phyag rgya bzhi]  betyder at forstå og  genkende:
  1)    al sammensat tilværelse er forgængelig ,
  2)   al  forvrænget  opfattelse er   lidelse,
  3)   alting er  sunya, tomt (for  stoflighed) og

         savner  egen-natur, skt.:  svabhava (=savner
         enestående selvstændighed, uafhængighed af omstændig
         -heder, se under: nisvabhava  samt  
essensløshed
         og  sunyata),
  4)  Nirvana  (befrielse og  oplysning) er den sande

        fred.
 Det kaldes også for: de 4 segl, de 4   anskuelser og de 4 axiomer. I  Theravada traditionen findes en lignende liste med blot 3 punkter. Det sidste fjerde segl er ikke med, men i øvrigt synes de samme kendetegn på  Buddhadharma at gøre sig gældende. Det siges, at hvis en lærebygning består af disse fire segl, stammer den fra  Buddha Sakyamuni.
 Læs også om:  Fire kendetegn på samsara
og om:  tre kendetegn på livet.

 
Regnbuefarvet linje

 

  [Gampopa’s]  Fire Dharma’er:

 se under:  Gampopa’s 4 Dharma’er.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fire Dhyanas  (skt.):

 se under:  dhyana.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fire erkendelser:

 se under:  dhyana; sidste del af paragraffen om 8 dhyanas hos  Theravada  traditionen, hvor de sidste 4 dhyanas er de 4 erkendelser.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fire fejl:

 sindets virkelige natur  genkendes ikke umiddelbart, fordi:
 1)  sindet er  for tæt på, ligesom vi ikke
        kan se vores eget ansigt -
 2)  sindet er  for omfattende til at vi kan

        overskue sindets omfang  -
 3)  det er  for nemt, for vi skal ikke rejse langt

        væk for at genkende det eller lære en hel masse først, vi skal blot hvile i det ubearbejdede og  uforhindrede  sind, som hele tiden er til stede.  Dette oprindelige, medfødte og uskabte (skt.:  prakrita) sind er baggrund og basis for det hårdt arbejdende sind, der sanser, tænker, føler og bevirker handling. Sindets uforhindrede rummelighed og klarhed opdages, når sindet falder til ro i  samadhismriti og opmærksomt fokus eller  koncentration  ved  shamatha  meditation. Sindets  naturlige oprindelighed viser sig da helt tydeligt i de efterfølgende 2 faser af  vipashyana meditation.
 4)  oplysningen er  for fremragende, for det

       umådelige potentiale ved at blive til en   Buddha  svarer slet ikke til vores sædvanlige snævertsynede tænkemåde og  forvrængede opfattelser.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fire [slags] frydefuld glæde:

  skt.:  sukha og / eller ananda. Betydningen af frydefuld glæde er sindets iboende evne til naturlig henrykkelse eller spontan  lykke. Når en  yogi  opnår sin meditative trance, skt.:  samadhi, begynder  sindet  spontant at manifestere disse fire frydefulde glæder, svarende til de fire grader af mesterskab i samadhi, skt.:  dhyana.
1.)  frydefuld glæde; skt.: ananda; tib.: gewa
       [dga' ba]
2.)  højeste frydefulde glæde; skt.: paramananda;
       eller:  mahasukha; tib.: tjog ga [mchog dga']
3.)  hævet over frydefuld glæde; skt.: vilaksana;
       tib.: gadral [dga' bral]
4.)  medfødt  (eller begyndelsesløs) frydefuld glæde;
       skt.: sahadjananda; tib.: læntjik kye pæ gawa [lhan cig skyes pa'i dga'ba]. Sahadja  betyder samtigt opstået, altså samtidigt med sindet selv; derfor medfødt eller 'ufødt'.
  De fire slags frydefulde glæde er betegnelser for den gradvist øgede henrykkelse eller lykke, som yogi'en oplever ved sit mesterskab i samadhi, den meditative trance eller fordybelse.
  1. dhyana: først bliver man bare glad.
 2. dhyana: derpå ufattelig meget glad.
 3. dhyana: for så at opgive at beskæftige sig
     med glæden.
 4. dhyana: hvilket medfører oplevelse af frydefuld
     glæde som selvfølgelig naturlig baggrund.
 Læs også om:  dhyana, mesterskab i samadhi, hvor de  fire erkendelser  i forbindelse med de fire dhyanas hænger sammen med de fire slags frydefulde glæde.
Læs videre om:  mahasukha, den store lykke.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fire grænseløse:

 1)  ubegrænset (ubetinget) medfølelse,  karuna,
2)  ubegrænset (ubetinget) kærlighed,  maitri,
3)  ubegrænset (ubetinget) sympati,  mudita, og
4)  ubegrænset (ubetinget) ligelighed (ligevægt
       og forståelse for alles lighed),  upeksha.
   Se også  under: 4  Brahmaviharas.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fire kendetegn på samsara  (skt. & dansk):

 1) essensløshed,
2) sammensathed  (årsager og betingelser),
3) forgængelighed og
4) lidelse.
 Læs videre under:  samsara.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fire kræfter:

 skt.:  bala.
1)   kraften ved at fortryde negative handlinger,
2)  kraften ved at bero på støtte  (fra  Tilflugten

        [De 3 Ædelsten] - Bodhicitta  eller sadhana
      -  meditativ praksis),
3)  kraften ved at anvende modgift, og
4)  kraften ved beslutning om ikke at gentage

        sine negative handlinger.
 Læs også om: de  5 kræfter;
og om: de  6 kræfter;
samt om: de  10 kræfter.

 
Regnbuefarvet linje

 

Click here to get to the top 
 .

  Fire overvejelser:

 er de forberedende (tib.:  ngøndro) refleksioner, som retter opmærksomheden mod  Dharma  i forbindelse med  Mahamudra i følge traditionen fra  Gampopa. De 4 overvejelser indgår i de fleste  sadhanas begyndelse sammen med  Tilflugt. Desuden anvendes  de 4 overvejelser  før den særlige  ngøndro’s 4 discipliner. Som sådan kaldes de 4 overvejelser for den
       almindelige ngøndro. De 4 er:
Amitabha Buddha fra Java 8 - 9 århundrede. 1)  den kostbare menneske krop
       er ganske særligt værdifuld, fordi de andre  sansende væsner i de andre inkarnations former udenfor menneskenes verden:  enten har det for godt  - eller for dårligt -  eller mangler forstand til at nå befrielse og oplysning   (Nirvana).  Kun mennesker har tilsyneladende den rette blanding af gode og dårlige tilstande i livet, som de  kan forholde sig til og overkomme. De er almindeligvis også udstyret med tilstrækkelig forstand, som jo  kan bruges, og evne til  maitri, venskabets kærlighed samt evne til  karuna, indlevelsens medfølelse, som faktisk  kan anvendes, opdyrkes, udviddes og mestres gennem hele livet ved at forholde sig til andre sansende væsner med  Bodhicitta. Når vi retter opmærksomheden mod  Dharma, værdsætter og virkeliggør vi kroppens potentiale som et velegnet fartøj til befrielse og oplysning  (Nirvana),
       samt som bolig for en Buddha.
forgængelighed visne blade. Fotograf ukendt.  2) forgængelighed, skt.:  anitya,
       i livet og verden sprænger alle håb i småstykker om at kunne vedblive med at nyde de forhold, som vi ellers plejer at sætte pris på, og som vi almindeligvis søger at fastholde og berige. Forgængeligheden karakteriserer alle forhold og gør alt til midlertidige forbigående begivenheder.
Til slut sætter døden punktum for hele det livs historie. Hæng dig derfor ikke i de forgængelige forhold, men giv slip på dem og ret opmærksomheden mod Buddha’s lære.  Buddhadharma
virker som en modgift mod dødens - og reinkarnations  - opløsende og ødelæggende processer (tib.:  bardo), som ellers foreviger de  tre slør. Når  Dharma  er blevet til   vane og begreb,  kan du virkelig værdsætte nu’et i nutiden og   bevidsthedens øjeblik, som  opfatter
        og kan overskride forgængeligheden.
  3)  karma   strømmer som en flod igennem livet
        og skyller os rundt hid og did.   Karma bestemmer  alt for meget i livet ved at manifestere  årsager og betingelser  til begivenheder, som måske nok er resultat af både vores konkrete fortid og de tidligere livs handlinger, men som manifesterer sig tilsyneladende tilfældigt og kun forudsigeligt for en afbrændingsforbudastrolog. Hvordan kan vi tage ansvar for handlinger, som vi ikke er vidende om, at vi engang har udført? Handlinger, som synes at være udført af nogle helt andre personer, nemlig de ganske anderledes personer, som du var i dine tidligere liv. Du har selv bevæget dig væk fra disse tidligere tilstande i dine tidligere liv, og alligevel indhentes du nu af følgevirkningerne. Du kan derfor ikke siges at være personlig ansvarlig for din  karma, men du er ligesom alle andre simpelthen samspilsramt. Så vores valg og bestræbelser indskrænkes og kanaliseres i ofte ugunstige retninger. Ved at rette opmærksomheden i retning af Dharma, skabes der meget god og befordrende  karma samtidigt med, at den skadelige og dårlige  karma udsættes og ultimativt bringes helt til
        ophør   (skt.:  nirodha) på grund af Dharma.
  4)  Samsara  er i det store perspektiv
        utilfredsstillende, og selv den lykke, som man måtte finde i  samsara, varer ikke ved. Ofte ender det gode liv med at blive råddent.  Samsara  betyder at gå Påbuds skilt rundkørsel.rundt i cirkler. Selvom alle søger  lykken og ønsker at udngå  lidelse, er elendighed alligevel resultatet og lykken, som er betinget af  samsara, er flygtig og omskiftelig. Fejl og mangler i småt og stort karakteriserer  samsara. Verden er i en tilstand af konstant undergang og forvandling. Ved at vende opmærksomheden i retning af  Dharma, som er den virkelige kilde til lykken, kan man både overstå og leve med  samsara’s utilstrækkelighed og utilfredsstillende natur. Den varige lykke findes kun, når man opgiver  samsara. Man kan opgive  samsara formelt ved at blive munk,  bhikshu, eller nonne,  bhikshuni, men i vore dage er det meget svært at leve på den måde. Man kan dog også ganske enkelt og simpelt give slip på tilknytning og identifikation med  samsara - det er der sådan set ikke nødvendigvis noget formelt ved. Rent praktisk bliver man dog først i stand til det, når man opnår den meditative trance,  samadhi, hvad enten man holder løfter eller ej. I en tilstand af   samadhi  klistrer emotionaliteten ikke, så det er nemt at give slip på  kleshacitta, når den yogiske trance er etableret.  Samadhi  løser dog ikke op for   avidya.
 De  fire overvejelser ligge i forlængelse af remsen: de  tre kendetegn  på  livet.
Læs også om:  ngøndro.

Click here to get to the top
 

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fire retningers konger:

 var oprindeligt  guden  Indra's generaler, som beskytter Indra's himmel, skt.:  Trayastrimsha, på toppen af  Meru bjerget mod invasion af  asuras, de misundelige halvguder. De fire konger bebor terrasserne over asura'ernes verden lige før Meru er mest indsnævret; bjerget bliver gradvist bredere og er helt glat hele vejen op herfra til Indra's slot på toppen. De 4 konger kaldes for  Dharmarakshasas, så egentlig er de en slags trolde, skt.:  rakshasas. Alligevel omtales deres verden gerne som en af de 6 himle i  Kamaloka  (se under:  Triloka). De 4 konger hersker over diverse naturånder og en hær af rakshasas. Men da vi taler om sagn og myter, skal vi nok ikke gå for højt op i geografi. I stedet bør vi bemærke, at der er sammenhæng og overlapning mellem de forskellige niveauer i de seksDzambhala fra Rumtek. Et vægmaleri fra Rumtek Kloster af Ridzin Lhadipa. Foto Lama Tendar Olaf Høyer. verdener i  Chakravala kosmologien.
Billedet viser Vaishravana, et vægmaleri fra Rumtek Kloster af Ridzin Lhadipa.
 I  Buddha-dharma er kongernes rolle lidt anderledes end hos hindu'erne, men de er stadigvæk en slags beskyttere. Vaishravana beskytter således velfærden, mens de øvrige kongers rolle er lidt uklar. De hersker hver især over en hær af forskellige slags trolde og naturånder, som adlyder dem.
  Normalt dyrker man jo ikke  guder  i Buddhismen, men Vaishravana er undtagelsen. For familiens rigdom og velfærd dyrkes han med daglig  Pudja  i  Mahayana traditionerne.   
 Vaishravana  [Vaiśravaṇa], tib.: Namtøse, er i nord.
 Virudhaka  [Virūḍhaka], tib.: Phakyepo, er i syd.
 Dritarastra  [Dhṛtarāṣṭra], tib.: Yülkhorsung, er i øst.
 Virupaksha [Virūpākṣa], tib.: Tjenmizang, er i vest.
De optræder i  Buddha Sakyamuni’s hagiografi, hvor de beskytter hans fødsel og andre begivenheder. Især er de kendte ved at ofre ham en tiggerskål hver, da han får brug for en sådan til at modtage de  to første tilhængeres mad ofring. Buddha smelter de fire tiggerskåle sammen til en, så han både kan begrænse sig til kun at have en skål uden dog at afvise kongernes fire ofringer.
 Læs også om:  Dharmarakshasas;  samt om:  rakshasas;  og om:  yakshas.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fire segl:

 se under:  Mudra.
 Se også under:  Fire adelsmærker på rigtig anskuelse.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fire tegn på Mahamudra meditation:

 I følge  Saraha  er de fire tegn på sand  Mahamudra  meditation:
  1)  vågent nærvær, skt.:  smriti;
  2)  hinsides vågent nærvær, skt.:  asmriti;
  3)  ufødt;
  4)  hinsides forstand, skt.:  buddhi.
Vågent nærvær anvendes ved  shamatha  meditation samt den opbyggende fase i  Tantra, skt.:  utpattikrama. Når den meditative trance, skt.:  samadhi, og fuldstændigt mentalt fokus, skt.:  ekagrata, er opnået, går  yogi'en  videre til den skarpsindige indsigts meditation, skt.:  vipahyana, eller den fuldendende fase, skt.:  utpannakrama, indenfor Tantra. På disse trin i træningen forlades det vågne nærvær og man opdyrker 'hinsides vågent nærvær' i og med hverken et punkts koncentration eller smriti længere er nødvendigt, og fordi begge discipliner faktisk på dette niveau kan forhindre yderligere fordybelse og virkeliggørelse. Det næste trin er således at opdage det 'ufødte' aspekt ved dit eget  sind, og derpå sindet i sig selv uden at det er i gang med  fortolkninger  eller  begrebsdannelser  (hinsides forstand). Læs videre under:  Mahamudra.
  Læs også om:  smriti  - og om:  asmiriti.
Læs også om 'samtidighed' - skt.:  sahadja.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fire ædle sandheder:

 skt.: catur-arya-satyani;
  1)   alt fører til  lidelse  (eller elendighed - før eller siden),
         skt.:  duhkha.
  2)  Det er der en enkelt årsag til, nemlig uvidenhed
         og ubevidsthed, skt.:  avidya.
  3)  Lidelsens ophør, skt.:  nirodha;
         der findes en tilstand helt uden lidelse.
         Den kaldes for  Buddhatilstanden.
         Den opnås ved  Nirvana.
  4)  Der findes en vej til den tilstand, skt.:
         Bodhi-marga, vejen til oplysning.
I udtrykket de 
fire ædle sandheder lægger visse kommentatorer vægt på, at sandhederne ikke i sig selv er specielt ophøjede eller forfinede. Hvad ophøjet kan der for eksempel være ved lidelse og lidelsernes årsag? Derimod virker de fire sandheder ophøjende og forfinende på de, som praktiserer dem og forstår, hvad de betyder. Men hermed er de fire ædle sandheder jo så også faktisk ophøjede, når de kan have en sådan virkning på folk. Selv lidelse kan virke forfinende og ophøjende, hvis ens egen lidelse bringer opmærksomheden og det  vågne nærvær til at erkende den første og den anden ædle sandhed. Hvis tilsvarende en sådan erkendelse fører til, at man anvender den fjerde ædle sandhed til at overvinde al lidelse, så kan vel selv  oplevelse af lidelse trods alt også betegnes som ophøjet - altså kun netop i denne sammenhæng - selvom det bestemt ikke er noget forfinet ved at lide, hverken eksistentiel lidelse, lidelse ved forandring eller ved smerte. Så igen kan man således mene, at det ikke er de fire ædle sandheder som sådan, som er ophøjede, men det er de, som træner og indser  Buddhadharma, som bliver ophøjede og forfinede ved deres engagement.
  Men bemærk venligst, at du på ingen måde opfordres til at opsøge lidelse - eller at lidelse er en forudsætning for Nirvana. Det er ikke noget med, at det skal gøre ondt før det bliver godt. Sammenhængen er ganske anderledes. Lidelse er en kendsgerning og et kendetegn ved  livet; og det er netop fordi der allerede og uundgåeligt er lidelse, at der også er behov for lidelsens ophør. Det tjener intet formål at øge eller opsøge mere lidelse, end der allerede helt naturligt forefindes i forvejen. Så det handler om at opdage,  genkende  og forstå; hvorpå du burde kunne drage de logiske konsekvenser og bevæge dig mod Nirvana i dit liv. Formålet med Buddha's Lære er således at afskaffe al lidelse.
  Fordi lidelse er en oplevelse, beskæftiger vi os med hvad  sindet  og dets virksomhed egentlig er for noget; for det er sindet, som  indeholder  alle oplevelser. Det er også sindet, som frembringer eller skaber oplevelserne (ved de 5  skandha'er). Da oplevelserne således er resultatet of sindet og dets virksomhed, er også selve oplevelserne intet andet end sindet selv. Oplevelserne er i øvrigt aldrig andre steder end i sindet. Nirvana er faktisk også en oplevelse. Så tydeligvis spiller sindet en afgørende rolle i livet - og angår alt, som gør ondt og får os til at lide under det. Samt alt, som har med  befrielse  og  oplysning  at gøre. Således er lidelsens ophør (nirodha) kernepunktet, men netop derfor er sindet det afgørende drejepunkt, for at projektet kan lykkes.
To ting træner sindet, så Nirvana kan opnås. For det første  meditation. For det andet afklaret  vished, skt.:  pradjña.

 Læs artiklen.

 
Regnbuefarvet linje

 

  [Dharma’ens]  fire veje:

 se under:  Fem veje.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Forbandelse:

 er en slem uskik, fordi ord har magt. Det at ønske ondt og  skade for andre har store negative følger for udvikling af  karma. Så husk det nu: lad være med sådan noget, og ønsk i stedet  lykke, sundhed og alt godt for alle  sansende væsner. Også alle de, som du ikke kan lide.Døden og sjælen
Det kan jo nok være, at du har grund til uvilje med nogle andre, din arbejdsgiver, kommunen eller staten; det er normalt. Men disse andre har siden begyndelsesløs tid faktisk på et eller andet – eller flere – tidspunkter været din mor, din far, din bror, din søster, din søn og din datter; de har ligget med dig som de mest afholdte guddommelige elskere og de har været dine bedste og mest trofaste venner i mange liv. Og det vil de blive igen, hvis du fortsætter med dine  genfødsler. Og det gør du jo nok i en rum tid endnu. Husk også på, at skønt de nu synes at ville påføre dig  skade, har de førhen reddet dit liv og bragt dig ud af fare mange gange. Så dyrk den sunde, skt.:  kushala, karma nu og lad dit ondsind eller din irritation fare.
  Det er især i krig og ved misundelse, at vi kan blive fristet til at forbande højlydt og alvorligt, hurtigt efterfulgt af skadelige handlinger og stor skadefro, når vi lykkes med det. Det er ikke vejen frem for en god buddhist.Forbandelser og eder i taleboble
Velsign i stedet fjenden;  bed  ikke om, at fjenden må lykkes med sin ondskab, men bed for, at fjenden til slut finder lykken og opgiver at skade andre.
  Deltager du i en konflikt og ser andre som dine fjender, hvad de jo muligvis også er, er det vigtigt for den sunde karma, at du ikke afskyr og hader fjenden. Det er også vigtigt at afskære fjenden fra at lykkes med at skade. De to ting er ikke i modstrid med hinanden. De er udtryk for tålmod, skt.:  kshanti, når du går til sagen på den rigtige måde. Ved at forhindre fjenden i at skade, hjælper du også vedkommende til at finde den rette vej. I nogle tilfælde betyder det, at du må bruge vold; men bestemt ikke altid; det kan faktisk tit og ofte helt undgås blot med den rette holdning.
  Munke  og  nonner  må naturligvis ikke bruge vold. Skønt i Kina er der mange historier om Shaolin munke, som netop udøvede vold på en afmålt måde, som her beskrevet. De var bestemt munke, men  Bodhisatva  løfterne  var drivkraften for Shaolin. Så de lavede kongfu for at beskytte, mens de var fuldt bevidste om lidenskaben i  sindet, som de derfor ikke  identificerede  sig med, men gav slip på, skt.:  naishkramya. (Shaolin Kloster blev ødelagt i 1928 under bogerkrigen i Kina. Klosteret er først blevet genopbygget i 1996. Hvilken kvalitet munkene i dag har, vides ikke her på Tilogaard.)
  Læs også om:  klesha.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Forgængelighed:

 skt.:  anityaForgængelighed er et af de  tre kendetegn  (på  livet), og et af de  fire kendetegn på  samsara. Se under:  Fire overvejelser.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Forhindringer:

 (skt.: nivarana)  - tib.: geg [bgegs];  betyder  forhindringer i almindelighed for at gennemføre eller bygge noget. I  Buddhadharma er meningen det, som kommer i vejen for  befrielse  og  oplysning. Hovedbetydningen er således: indre forvrænget opfattelse  Gris, hane og slange symboliserer avidya, dosa og lobha.[skt:  avidya, uvidenhed],  begær, skt.:  lobha, og afsky, skt.:  dosa, er  de primære forhindringer  for  befrielse. Se mere under:  klesha. De sekundære forhindringer er  de 3 slør.
 I øvrigt betegner forhindringer  for meditation de 5 dårlige kvaliteter eller udyder  (gl. dansk: lyder), som  forvrænger  sindet, forhindrer  indsigt og afholder meditatøren fra at indgå i  samadhi:
1)  tilknytning(og  identifikation), at føle sig tung

      eller ophidset
2)  modvilje eller ondsind
3)  dovenskab, kedsomhed, søvnighed og sløvhed, 
4)  rastløshed og fortrydelse, 
5)  tvivl eller usikkerhed om sandhed, virkelighed og

      vigtighed.  (Læs her om: sikkerhed.)
   De 5 forhindringer må fjernes, før man kan opnå  dhyana  som  fuldstændig færdighed.
 (Bemærk, at psykiske traumer kan forhindre samadhi i at indtræffe ved både ophidselse [1] og sløvhed  [3], fordi hjertet er dybt såret eksistentielt. I så fald er psykoterapi påkrævet, som helst skal udføres af en professionel klinisk psykolog eller en psykoterapeut med lignende professionel ekspertise. Det kan være en hypnotisør eller en psykoanalytiker, men de bør have tilstrækkelig professionel baggrund og indsigt.)
 Shamar Rinpotje skriver i sin artikel:
7 on meditation:    Forhindringerne for meditation modvirkes således:
1)   ophidselse - overvej forgængelighed  (samsara)
2) 
fortrydelse  - giv slip på det; du kan alligevel ikke
      lave om på fortiden
3)  man føler sig tung - overvej  De 3 Ædelsten's
      kvaliteter
4)  kedsomhed  - opmuntring til sig selv og fortsat
      anstrengelse
5)  tvivl - fokus og fortsat træning
6)  ondsind - kærlig velvilje, skt.:  maitri
7)  tilknytning - overvej  karma
8)  søvnighed - visualisér en efterårs himmels røde lys
      ved solnedgang. Desuden findes der:
De særlige  forhindringer for  shamatha
og  vipashyana, som forhindrer fremskridt og befrielse:
1)   engagementHinayana fremfor  Mahayana
2)  ydre forstyrrelser ved sanse nydelser og
      de 8 verdslige dharma'er
3)   indre forstyrrelser ved ophidselse og kedsomhed
      samt ved tilknytning til fred i sindet
      [altså tilknytning til  samadhi’s fred og lykke]
4)  forstyrrelse ved tilknytning til  mirakuløse evner
     (siddhi)
5)  forstyrrelse ved en uoplyst selvopfattelses negative
      sindstilstand
. Den opstår, når man kun dyrker
      shamatha og samadhi uden vipashyana. Opnår man en dyb samadhi uden vipashyana, kan man genfødes i de formløse verdener, når man dør, hvilket vil være en misforståelse og  forhindring for  befrielse, skønt en lykkelig tilstand, som varer meget længe (se under: triloka).
  Generelt er forhindringerne for meditation ophidselse og sløvhed. Remediet er generelt at dyrke vågent nærvær, skt.:  smriti, og huske på Dharma'ens forskellige pointer, hvorved man kan hæve sig over forstyrrelserne.
  Læs Shamar Rinpotje’s artikel:  De 4 grundlag for årvågent åndsnærvær, hvor emnet sættes i sammenhæng med træning i  smriti og  shamatha.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Forklaring  [til Yidam sadhana]:

 i forbindelse med  Yidam  sadhana  kaldes 'tri' på tibetansk. Se under  (skt.)Nita.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Forskolen:

 se under:  Ngøndro.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Forstand:

 se under:  buddhi;  og under:  mano-vidjñana.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fortjeneste  [merit]:

 se under:  punya.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fortolkning:

 - der sker en ubevidst eller før-bevidst fortolkning af oplevelserne ved  avidya,  som gennemtrænger alt  også  rupa skandha. En tilsvarende ubevidst fortolkning sker i anden og tredje   skandha, hvor sansning bedømmes, vurderes, kendes eller genkendes (skt.:  vidjñapti) med hensyn til form og indhold samt  værdi, virkelighed og vigtighed. Denne fortolkning eller  forvrængning  fortolkes derpå i  samskara  skandha med hensyn til fortidens erfaringer og  øjeblikkelig lidenskab  (skt.:  klesha). Denne før-bevidste fortolkning i samskara skandha betegnes som mentale reaktioner (skt.:  caitasikas)Avalokiteswara, koreansk statue. Fotograf ukendt.
Når man bevidst fortolker noget, er det en kortere eller længere varende proces, hvor der  reflekteres  over emnet, ved at sende det på mange gennemløb  (skt.:  santana) igennem de 5 skandha'er. En bevidst fortolkning beror ikke blot på  manovidjñana,  sinds-bevidstheden eller forstanden, skt.:  buddhi, men i lige så høj grad på  behandlingen og bearbejdningen af  refleksionen  i de 4 første skandha'er ved de mange gennemløb. Det er ved fortolkningens mange gennemløb  af de 5 skandha'er,  at manovidjñana  får noget at tænke over.
  I princippet er enhver  fortolkning  forkert, forvrængende og misvisende.  Fortolkning bliver til en fordom, fordi  fortolkningen  altid er noget andet end det fortolkede. Når man jo  imidlertid  befinder sig i   samsara, hvilket i sig selv er resultatet af fortolket fordom, så kan  Buddha’s Dharma  bruges som en medicin mod samsara,  som en fordom  til at overstå  fordomme med. Når så  Nirvana opnås,  er der ikke længere brug for Dharma,  ligesom der ikke længere er brug for medicin, når man er blevet rask og  sund. 
  Hvordan  forholder  man  sig  så  til  fortolkningernes fordomme?  Det gør man ved korrekt analyse,  (skt.)  samyak  samkalpa,  det andet punkt på  den 8 foldige vej.  Det første punkt er naturligvis  (skt.samyak  drishti  (ordret: syn), fuldstændigt udviklet  anskuelse, hvilket vil sige  fortolkning. Anskuelse er noget andet end det anskuede.  Enhver fortolkning ophæves af  (skt.)  pratyaksha, direkte erfaring  og  (skt.)  pramana,  gyldig erkendelse  af:  (skt.)  anatman,  manglen på et egentligt 'Selv',  og af:  sunyata, altings mangel på essens og  stoflighed,  samt basis for  Bodhicitta.  Absolut, skt.:  paramartha, Bodhicitta er  ufortolkende klarhed,  åbenhed og rummelighed,  mens  relativt, skt.:  samvriti,  Bodhicitta  er fortolkende  (maitri, karuna  og  sunyata).
  Du mestrer at hæve dig over  fortolkning  og virkeliggøre pratyaksha ved det særlige tålmod, skt.:  kshanti som holdning, samt ved det særlige vågne nærvær, skt.:  smriti som handling.
 Se også under:  namarupa, 'navn' og 'form' – og  læs om:  forvrængning  nedenfor.
Læs også om:  maya, illusion.

Click here to get to the top

 
Regnbuefarvet linje

 

  Forvirring:

 betyder både tilstanden af uvidenhed og ubevidsthed, skt.:  avidya, om sindets natur,  Buddhanaturen, og sindets virksomhed, de fem  skandha’er  – samt følelsen ved sådan uvidenhed, som er  forvirring.
 Se under:  avidya, uvidenhed.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Forvrængning:

 sindets strukturer og processer  (de 5  skandha'er) forvrænger, farver og indskrænker  helt naturligt alt, som vi oplever, ved deres måde at virke på. Den lidt komplekse forvrængnings proces forklares detaljeret i artiklen:  De 5 skandha'er.  Den grundlæggende Advarsels tavle: Scam (bedrag).forvrængning finder sted, fordi den enkelte instinktivt og basalt antager sin identitet som det at være oplever af sine oplevelser  (læs om det på siden: Om opfattelsen, kapitel 3 Selvets illusion). Derfor antages oplevelserne for at være forskellige fra sindet, som oplever disse oplevelser, og rumme-sindet (skt.:  alayavidjñana) misforstås som et fra verden adskilt  'Selv'  (skt.:  atman,  se under:  anatman).  Samtidigt vil den enkelte  instinktivt  antage,  at  sindet  er  noget vedkommende  har,  snarere end noget,  som man  er. Instinktivt vil der være en fornemmelse af  bevidsthedens  transcendens, som den franske filosof  Jean Paul Sartre formulerede det. Fordi der er denne grundlæggende fordom om Selvet og oplevelserne, vil denne fortolkning spille med i både den første, den anden og den tredje skandha, hvor der jo ellers ikke forekommer reaktioner på oplevelserne, men netop kun instinktiv fortolkning uden egentlig mental reaktion. Den kommer først i den fjerde skandha, som derfor må lide under, at  dualismens  fordom allerede er fast etableret i sindets strøm gennem øjeblikkene  (skt.:  santana).  På denne måde  bliver forvrængningen massiv og vedvarende.  Kun  indsigt  kan fjerne denne naturlige fordom.
  Se også under:  fortolkning.
Læs videre under:  moha, selvbedrag;
samt:  ahamkara, indbildt identitet;
samt endelig under:  rahu, formørkelse.
Glem ikke:  maya, illusion.
Læs artiklerne:  Om opfattelsen.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fred:

 Den 17.  Karmapa Thaye Dordje skriver på sit netsted som introduktion:
 "I harmoni med Læren fra  Buddha  [Sakyamuni] har den 17. Karmapa en vision af  fredFred i verden.  Fred i folks  sind. Karmapa har en enestående vision af, hvad  fred virkelig betyder: en fuldstændig bevidst tilstand."
 "Hvordan opnås en sådan  fred? Karmapa instruerer 
[os], for at opnå fred for os selv eller verdens fred, må vi først fremelske vores  indre rigdom."
 Denne omtalte indre rigdom betyder  Bodhicitta, både som et ønske, en træning og en opnået tilstand. Betydningen ligger i, at Bodhicitta ikke først skal skabes. Bodhicitta er ikke noget, som til at begynde med slet ikke eksisterer, for derpå at blive til i en proces. Bodhicitta er allerede tilstede, skønt det Lyse Sind forekommer at være skjult. Men Bodhicitta er slet ikke skjult. Du er blot ikke vant til, at Bodhicitta er det fornemmeste udtryk for dit eget  sind.
 Almindeligvis opfatter folk ikke Bodhicitta, fordi de er optagne af deres  oplevelser. På en måde er det altså oplevelserne, som skjuler, tildækker eller slører Det Lyse Sind, fordi opmærksomheden beskæftiger sig med det, der sker, og ikke det sted, hvor det sker. Men Bodhicitta er identisk med sindet som en beholder, skt.:  alaya, for sine oplevelser. Og identisk med sindets klarheds natur  (læs artiklen:  Om opfattelsen  1 – om sindets rummelighed og klarhed).
 Så Bodhicitta bør du opdage, både som noget relativt, skt.:  samvriti, og i sit ultimative aspekt, skt.:  paramartha. Det problematiske ved opdagelse af Bodhicitta består i, at samtidigt med tilstedevær af Bodhicitta vil du også opleve dine lidenskabelige følelser, skt.:  kleshas, dine vane fordomme, skt.:  caitasikas, og den basale uvidenhed, ukendskab eller ubevidsthed, skt.:  avidya, om  sindets natur  og virksomhed, skt.:  skandha. Så operationen er ikke spor nem, og Bodhicitta forekommer virkelig skjult i mentale tåger, skønt situationen egentlig er ganske enkel. På grund af  tilknytning  og  identifikation  med  oplevelserne får man ikke øje på Bodhicitta.
 Der er således påkrævet at anvende metoder med ønsket virkning, skt.:  upayas, for at kunne give slip på sine tilknytninger og identifikationer med sine vane fordomme, lidenskabelige følelser og ubevidsthed. Fjernes de, er Bodhicitta det, som er tilbage  – helt uden fordomme, lidenskabelige hensigter eller ubevidsthed. Derfor kan man i den situation ikke undgå at bemærke  forhindringernes fravær og sit sinds rummelighed og klarhed.  karakteriseret ved kærlig velvilje, skt.:  maitri, spontan medfølelse, skt.:  karuna, og tomhed, skt.:  sunyata. Disse karaktertræk er følge af åbenhed.
 Derfor er de vigtigste discipliner til at opdage Bodhicitta:  meditation  og  lodjung. Den forberedende træning i lodjung er  shamatha meditation. Shamatha er også den basale træning før andre meditations metoder anvendes. Shamatha betyder  fred  ved  koncentration. Denne træning i  fred ligger også til grund for indsigts meditation, skt.:  vipashyana, fordi resultatet af shamatha er en meditativ trance eller fordybelse, skt.:  samadhi. Når krop og sind er fokuseret i samadhi, kan den analytiske fase af vipashyana gennemføres og Bodhicitta opdages. I  Sutra  og  Tantra gør noget tilsvarende sig gældende ved den opbyggende fase, skt.:  utpattikrama, og den fuldendende fase, skt.:  utpannakrama.
 Læs videre under:  shamatha
Samt under:  lodjung.
Og under:  Bodhicitta.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Frelse:

 se under:  befrielse.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fri vilje:

  Der er et 'frit' valg i de fleste situationer, men der er ikke et frit udbud af mulige valg. Dyrker du den frie vilje, må du først gøre det til en vane, før det kan have nogen effekt, men hvor fri er den så? Dels er det begrænset, hvad vi kan opfatte og vurdere af mulighederne; dels er mulighederne, som der findes et valg mellem, begrænsede. Eller helt fraværende; for eksempel må du i reglen enten ånde ind eller ånde ud - og du kan ikke i særlig lang tid lade være med at ånde i det hele taget!Påbudt kørselsretning: venstre eller højre.
  Eller sagt på en anden måde: Vores vilje er begrænset af sine forudsætninger, som er både vores forstand, skt.: buddhi, og erfaringer - samt af vores vaner med at anvende et 'frit' valg. Mange mennesker er vant til at overlade vigtige valg til andre, for eksempel deres forældre, lærere eller foresatte. Men også alle situationer begrænser valg mulighederne. Vi kan dårligt vælge at stå på ski, når der ikke er sne. Vi kan ikke kæmpe videre i en krig, når vi har tabt og er taget til fange. Vi kan ønske os rigdom og alt muligt andet og ville det, men må ret ofte se mulighederne for det forsvinde, fordufte og blive til intet, fordi andre faktorer end vores ønsker og vilje kommer til at bestemme situationen.
  Så i bedste fald er et 'frit' valg et begrænset valg af både mulighederne i situationen og forudbestemt af sine forudsætninger i forstand, forståelse, vaner og begreber. Det er blandt andre disse faktorer, som der menes med karma. Hertil kommer, at du også bærer på karma-frø, skt.: bidjas, som vækkes til live sammen med din forståelse, begreb og vaner i situationen. Men det er da bedre end intet valg, kan man så sige. Man kan også sige, at et 'frit' valg er muligt mellem givne muligheder; både muligheder for at vælge og mulige valg.
  For eksempel laver folk i reglen ikke selv deres tøj. De vælger beklædning i tøjbutikken. De har i reglen heller ikke bygget deres hus selv. De har måske ikke engang deres eget hus. Men det er helt sikkert nogle andre, som har lavet bygge materialerne, værktøjet, bygge vedtægt, lokalplan og så videre. Men selv under et bjerg af begrænsninger og indskrænkninger kan vi i reglen træffe nogle 'frie' valg. For eksempel valgte Buddha Sakyamuni at give slip på tilknytning og identifikation til sine oplevelser, efter han havde mestret samadhi. Det medførte som bekendt indsigt, befrielse og oplysning. Og det er jo ikke så ringe...
  Læs videre under: cetana (vilje på sanskrit).

 
Regnbuefarvet linje

 

  Frigørelse:

 se under:  befrielse.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fryd:

 se under:  fire [slags] fryd.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fuldstændig færdighed:

 se under:  paramita eller klik her for artiklen.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fysisk:

 se under:  dharma; og under:  stoflighed.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Følelse:

 er ikke noget præcist  begreb på dansk. Indenfor
      Buddhadharma er begreberne tydeligere.
1)  de positive følelser underordnes  Bodhicitta, hvis
      kendetegn er den venskabelige kærlighed, skt.: maitri, medfølelse, skt.:  karuna, samt forståelse af betydningen tomhed, skt.:  sunya. Denne forståelse kan dog ikke  betegnes som noget med  følelse, selvom fraværet af fordom godt kan betegnes som et udtryk for  følelse. Bodhicitta’s åbenhed betyder, at der ikke samtidigt kan være fordomme eller andre  forhindringer, fordi der i så fald ikke er Bodhicitta. Så uden at det nødvendigvis er det, som det handler om i situationen, er Bodhicitta naturligt empatisk og indfølende på andre  sansende væsner som en følge af denne sindets og hjertets  uforhindrede åbenhed.
 Derfor betegnes manifestationen af Bodhicitta som de  to slags gavn. At manifestere Bodhicitta er godt for dig selv, og at blive udsat for det er godt for andre. Kærlighed og medfølelse vil altid have noget med Bodhicitta at gøre, men er du endnu ikke nået til et af  Bodhisatva’ernes  bhumi’er, kan både kærlighed og medfølelse fordufte i situationer, hvor de lidenskabelige følelser, skt.:  kleshas, kommer til at dominere dig.
  Kærlighed og medfølelse betegnes som positive fordi, når de er hensigten med dine handlinger, vil de
       bevirke sund, skt.:  kushalakarma.
2)  i den anden  skandha, skt.:  vedana, opstår der
      følelse af tiltrækning, afsky eller ligegyldighed ved de former, skt.:  rupa, som opstår i den første skandha ved sansning, skt.:  sparsa. Disse slags  følelser er den umiddelbare  fortolkning, før et egentligt indtryk dannes i  sindet i den tredje skandha. Disse rå følelser er fortolkninger, der hæfter sig på dine  oplevelser som en fordom. Denne type fordom vil forhindre Bodhicitta, med mindre du har vænnet dig til både at rumme dine vedanas, som de manifesterer sig, og give slip på dem, så de ikke dominerer men blot informerer. Det kræver erkendelse af vedanas naturlighed og en forståelse af dem som kilder til viden med en tilhørende respekt og værdsættelse for den spontane dannelse af vedanas i sindet. Samtidigt med at vedanas erkendes som potentiel dominerende fordom, som vil forhindre Bodhicitta ved sin indskrænkende natur. Så der må være et stærkt ønske om en sindets og hjertets åbenhed for at overvinde denne type instinktiv fordom. Alene ønsket om Bodhicitta kan gøre en forskel, men det rykker først for alvor, når du når til det første Bodhisatva trin, skt.: bhumi. Fordi første bhumi betyder, at alt dette er blevet til en vane, hvor vedanas ubesværet får lov til at opstå, men uden   tilknytning  og  identifikation, så følelserne ikke bliver til en forhindring for Bodhicitta.
  Men den almindelige begivenhed er, at vedanas forhindrer Bodhicitta, når man hverken kender eller
       anvender Buddhadharma.
3)  I den fjerde skandha, skt.:  samskara, viser sindets
      reaktioner på indtrykkene sig i kraft af ens erfaringer og instinkter, skt.:  caitasikas. Her iblandt de lidenskabelige følelser, skt.:  kleshas. Disse lidenskabelige følelser vil farve dine oplevelser med deres fordomme, indtil din egen  indsigt hjælper dig af med deres dominans. Hvor meget de lidenskabelige følelser kommer til at dominere dine reaktioner, afhænger af samspillet i dit  sind med de andre caitasikas, diverse karma-frø, skt.:  bidjas, og din vilje, skt.:  cetana. Eller med andre ord: karma. De naturlige  følelser opstår som  fortolkning og reaktion. Det er i sig selv uden problemer. Problemerne og usund karma opstår på grund af sådan tilknytning og identifikation, som du plejer at tilkende dine følelser. Uden sådan tilknytning og identifikation vil dine følelser manifestere sig som intuitiv vished, skt.:  djñana. Vejen frem til et sådant frigjort følelsesliv kræver både, at du opnår indsigt, samt at du træner og opnår de forskellige grader af mesterskab, skt.: dhyana, i yoga trance eller meditativ fordybelse, skt.: samadhi.
 Læs videre om emnet i artiklen:  De 5 skandha’er;  samt i artiklen:  Om opfattelsen 2, Sindets processer.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Fænomen:

 se under:  dharma.
Læs også om:  noumenon.

 
Regnbuefarvet linje

 

Click here to get to the top

 

 

 Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her.

Ordliste

 

Belærende Buddha statue fra Sarnath, Varanasi, Indien

Ord som begynder med:

 

F

 

 

        Fakta

        Fanden

        Fartøj

        Fejl

        Feltet for goder og fortjeneste

        Fem generelle samskaras

        Fem kræfter

        Fem skandha’er

        [Dharma'ens] Fem veje

        35 Buddha’er

        Filosofi

        Fire adelsmærker på rigtig anskuelse

        [Gampopa’s] Fire Dharma’er

        Fire Dhyanas

        Fire erkendelser

        Fire fejl

        Fire [slags] frydefuld glæde

        Fire grænseløse

        Fire kendetegn på samsara

        Fire kræfter

        Fire overvejelser

        Fire retningers konger

        [Dharma’ens]  fire veje

        Fire segl

        Fire tegn på Mahamudra meditation

        Fire ædle sandheder

        Forbandelse

        Forgængelighed

        Forhindringer

        Forklaring [til Yidam sadhana]

        Forskolen

        Forstand

        Fortjeneste [merit]

        Fortolkning

        Forvirring

        Forvrængning

        Fred

        Frelse

        Fri vilje

        Frigørelse

        Fryd

        Fuldstændig færdighed

        Fysisk

        Følelse

        Fænomen

 

 
Uendelig knude, traditionelt tibetansk design.

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk